Ohio University Home
Rhodophyta - Porphyra sp.


Image courtesy of A. Whittick

Return to Rhodophyta
Return to Directory of Algal Images
Return to Algae Homepage