Ohio University Home
Audouinella


Thallus with monosporangia
Microscopic View

Audoinella tuft on Paralemanea
Macroscopic View

Return to Rhodophyta
Return to Directory of Algal Images
Return to Algae Homepage